Zapoznaj się z aktualnymi możliwościami uzyskania dotacji i atrakcyjnego finansowania do instalacji fotowoltaicznej dla domu, firmy i gospodarstwa rolnego.

dla domu
dla firmy
dla rolnika

Program "Mój prąd"

Rządowy program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Ogólnopolski program, który ma na celu popularyzację stosowania systemów fotowoltaicznych, opartych o model Prosumenta. Wspiera on osoby, które chcą samodzielnie produkować czystą energię elektryczną, przy pomocy paneli fotowoltaicznych i promieni słonecznych. Pomoc przyznawana jest w formie bezzwrotnej dotacji.

kwota
dofinansowania

bezzwrotna dotacja
do 5000 zł

moc
instalacji

od 2 do 10 kW

termin zgłaszania
wniosków

II nabór:
od 13.01.2020 do 18.12.2020

budżet
programu

do 1 100 000 tys. zł

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy)
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
 • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Co zyskasz?

 • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację
 • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT
 • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna)
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania

Jak uzyskać dofinansowanie?

1

Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną

2

Zgłoś instalację do operatora energetycznego

3

Podpisz z operatorem energetyczną umowę kompleksową o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej

4

Poczekaj na wymianę licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy przez operatora sieci

Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019r.

5

Złóż wniosek w II naborze programu od 13.01.2020 do 18.12.2020 i czekaj na decyzję!

Nie martw się! Pomożemy Ci załatwić formalności!

Ulga termomodernizacyjna

Odliczenie poniesionych wydatków od dochodu lub przychodu za dany rok

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

wysokość ulgi

23% wydatków,
max. 53 tys. zł

co można odliczyć?

materiały budowlane,
urządzenia i usługi związane
z termomodernizacją
budynku mieszkalnego

od kiedy?

od 1 stycznia 2019 r.;
instalacja musi też zostać zakończona w ciągu 3 lat od pierwszego wydatku

czas na odliczenie

6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na instalację fotowoltaiczną

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, i którego dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej (17% i 32%) lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości – dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego.

Wsparcie w formie pożyczek i kredytów

Odliczenie poniesionych wydatków od dochodu lub przychodu za dany rok

Dotacja to nie jest jedyne rozwiązanie, aby móc oszczędzać energię elektryczną! Jeśli chcesz sięgnąć po korzyści, jakie niesie ze sobą fotowoltaika, ale nie chcesz czekać na uzyskanie dotacji lub dofinansowania z programów rządowych i UE, mamy dla Ciebie rozwiązanie – dogodny kredyt od współpracujących z nami banków.

Otrzymujesz gwarancję stałej raty. Kredytowanie można uzyskać po spełnieniu warunków dotyczących oceny zdolności kredytowej danego klienta.

Program "Energia Plus"

Rządowy program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw

Ogólnopolski program, który ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie powstawania nowych instalacji OZE, głównie instalacji fotowoltaicznych, do 500 kW. Program ten jest idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

kwota
dofinansowania

- pożyczka: 0,5 - 300 mln zł
- dotacja

forma
dofinansowania

- pożyczka do 85% kosztów
- dotacja do 50% kosztów

termin zgłaszania
wniosków

II nabór:
od 01.10.2020 r.
do 17.12.2021

budżet
programu

1,3 mld zł w formie pożyczek i dotacji

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa).

Beneficjentami mogą zostać również uczestnicy I naboru, (który został skrócony do 28 września br.), którzy nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, lub ich wnioski nie zostały przeprocesowane.

Co zyskuje Twoja firma?

 • Pożyczkę na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej
 • Możliwość umorzenia pożyczek dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł
 • korzystne oprocentowanie w oparciu o stawkę WIBOR 3m oraz 50 pkt procentowych, nie mniej niż 1,5% w porównaniu do przyjętego poprzednio progu 2%
 • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT

Jak uzyskać dofinansowanie?

1

Złóż wniosek online na stronie funduszu NFOŚiGW

2

Czekaj na rejestrację i ocenę wniosku

3

Negocjuj warunki umowy z funduszem

4

Podpisz umowę na dofinansowanie w formie pożyczki lub dotacji

5

Czekaj na przelew

Nie martw się! Pomożemy Ci załatwić formalności!

Leasing

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych na dogodnych warunkach

Leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania inwestycji fotowoltaicznej. Niewielkim miesięcznym kosztem, przedsiębiorca zapewnia sobie dostęp do taniego prądu na długie lata. Firma jako inwestor z osobowością prawną może skorzystać z leasingu operacyjnego, finansowego i pożyczki leasingowej.

opłata inicjalna

od 10%

rodzaje leasingu

- leasing operacyjny
- leasing finansowy
- pożyczka leasingowa

okres finansowania

od 4 do 7 lat

wysokość oprocentowania

zależy m.in. od okresu leasingu i wysokości wpłaty własnej

Zalety leasingu na instalację fotowoltaiczną:

 • Uproszczona procedura i szybka decyzja w ciągu 1-4 dni.
 • Zmniejszenie świadczeń podatkowych poprzez wrzucenie wydatków na instalację w koszty uzyskania przychodu.
 • Instalacja sama na siebie zarabia.
 • Minimalny wkład własny.
 • Leasing nie wpływa na zdolność kredytową leasingobiorcy.
 • Rozliczenie VAT-u w wielu częściach

Wsparcie w formie pożyczek i kredytów

Zakupu instalacji fotowoltaicznej bez konieczności poszerzania dziury w firmowym budżecie

Dotacja czy leasing to nie jest jedyne rozwiązanie, aby móc oszczędzać energię elektryczną! Jeśli chcesz sięgnąć po korzyści, jakie niesie ze sobą fotowoltaika, ale nie chcesz czekać na uzyskanie dotacji lub twoja firma nie kwalifikuje się do uzyskania leasingu, mamy dla Ciebie rozwiązanie – dogodny kredyt od współpracujących z nami banków.

Produkty finansowe przeznaczone na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, zdecydowanie różnią się od typowych pożyczek czy kredytów gotówkowych. Banki udzielają ich na dość preferencyjnych zasadach. Oprocentowanie kredytów waha się od 2,5% do 7%.

Program "Agroenergia"

Rządowy program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw rolnych

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

forma
dofinansowania

dotacja do 20% kosztów
kwalifikowanych

moc
instalacji

od 10 kW do 50 kW

termin zgłaszania
wniosków

nabór wniosków odbywa
się w trybie ciągłym

budżet
programu

na lata 2019-25 - 200 mln zł, z czego 170 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 30 mln zł na pożyczki

Kto może skorzystać z programu?

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Cechy programu:

 • Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji
 • W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia
 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie?

1

Złóż wniosek w II naborze programu

2

Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną

3

Zgłoś instalację do operatora energetycznego

4

Podpisz z operatorem energetyczną umowę kompleksową o przyłączeniu instalacji do sieci elektrycznej

5

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.

Nie martw się! Pomożemy Ci załatwić formalności!

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Odliczenie poniesionych wydatków na instalacje fotowoltaiczną

Inwestorzy prowadzący gospodarstwo rolne poza możliwością całkowitego odliczenia podatku VAT od fotowoltaiki mogą skorzystać z odliczenia 25% wartości instalacji od podatku rolnego, zgodnie z przepisami o wykonywaniu inwestycji ekologicznych w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, płatnikom podatku rolnego, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska (jak też produkujące naturalne źródła energii) przysługuje ulga inwestycyjna.

Kto może skorzystać z ulgi inwestycyjnej?

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami gruntów
 • posiadaczami samoistnymi gruntów
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Co możesz zyskać dzięki uldze inwestycyjnej?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na:

 • odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego
 • 25% ulga od nakładów inwestycyjnych, które są udokumentowane rachunkami
 • ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat
 • kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców

Ulga nie przysługuje w przypadku sfinansowania całości lub części zakupu instalacji fotowoltaicznej dotacjami ze środków publicznych.

Leasing

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych na dogodnych warunkach

Leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania inwestycji fotowoltaicznej w gospodarstwach rolnych. Niewielkim miesięcznym kosztem, rolnik zapewnia sobie dostęp do taniego prądu na długie lata. Rolnik prowadzący działalność gospodarczą, jako inwestor z osobowością prawną może skorzystać z leasingu operacyjnego, finansowego i pożyczki leasingowej.

opłata inicjalna

od 10%

rodzaje leasingu

- leasing operacyjny
- leasing finansowy
- pożyczka leasingowa

okres finansowania

od 4 do 7 lat

wysokość oprocentowania

zależy m.in. od okresu leasingu i wysokości wpłaty własnej

Zalety leasingu na instalację fotowoltaiczną:

 • Uproszczona procedura i szybka decyzja w ciągu 1-4 dni.
 • Zmniejszenie świadczeń podatkowych poprzez wrzucenie wydatków na instalację w koszty uzyskania przychodu.
 • Instalacja sama na siebie zarabia.
 • Minimalny wkład własny.
 • Leasing nie wpływa na zdolność kredytową leasingobiorcy.
 • Rozliczenie VAT-u w wielu częściach

Wsparcie w formie pożyczek i kredytów

Zakupu instalacji fotowoltaicznej bez konieczności poszerzania dziury w firmowym budżecie

Dotacja czy leasing to nie jest jedyne rozwiązanie, aby móc oszczędzać energię elektryczną! Jeśli chcesz sięgnąć po korzyści, jakie niesie ze sobą fotowoltaika, ale nie chcesz czekać na uzyskanie dotacji lub twoja firma nie kwalifikuje się do uzyskania leasingu, mamy dla Ciebie rozwiązanie – dogodny kredyt od współpracujących z nami banków.

Produkty finansowe przeznaczone na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, zdecydowanie różnią się od typowych pożyczek czy kredytów gotówkowych. Banki udzielają ich na dość preferencyjnych zasadach. Oprocentowanie kredytów waha się od 2,5% do 7%.

Informacje dotyczące form finansowania są jedynie poglądowe.
Poszczególne rozwiązania dobieramy indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i zapotrzebowania klientów.

Najtańsza energia ze słońca!

Bądź eko, zainwestuje w efektywne i efektowne
panele słoneczne i ciesz się mniejszymi
rachunkami za prąd już dziś

Bądź eko i oszczędzaj dzięki fotowoltaice!

Zgłoś się do nas! Nasi doradcy przeprowadzą przez cały proces inwestycji – od pomysłu, poprzez budowę instalacji, aż po załatwienie formalności z Zakładem Energetycznym i skompletowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania DOTACJI!

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X